Hotline: 1900 545435

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“Công Ty”), Giấy phép thành lập và hoạt động số 30GP/KDBH ngày 28/2/2005 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời kỳ, thông báo đến tất cả Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

The Board of Management of AAA Assurance Corporation (the “Company”), the Establishment and Operational License No. 30GP/KDBH dated 28 February 2005 and amended from time to time, would like to inform all shareholders of the Company about the 2020 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

 1.      Thời gian: 09:30, Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020

Time: 09:30, Thursday, 09th April 2020

2.      Địa điểm: Phòng hội thảo, Tầng 11, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Venue: Meeting room of AAA Assurance Corporation, Floor 11, 117-119 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, HCMC

3.      Thành phần tham dự / Attendants

·      Tất cả Cổ đông của Công ty theo danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được lập vào ngày 26/03/2020.

All Shareholders of the Company entitled to attend General Meeting of Shareholders made on 26/03/2020.

·           Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty

Board of Management, Inspection Committee and Board of Directors of the Company.

4.      Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm)

Agenda of the General Meeting of Shareholders (as attached)

5.      Tài liệu họp Đại hội cổ đông: sẽ gửi đến Quý cổ đông trước ngày 06/04/2020

Papers of the General Meeting of Shareholders: to be sent before 06/04/2020

Lưu ý / Notes:

-        Quý cổ đông vui lòng xem Thư thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại website Công ty theo địa chỉ: www.aaa.com.vn.

Please see the Nomination Announcement for the selection of BOM, IC’s members of AAA at Company’s website: www.aaa.com.vn.

-        Cổ đông lớn có quyền kiến nghị vấn đề bổ sung đưa vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và gửi bộ phận Quản lý cổ đông ít nhất 3 ngày làm việc trước      ngày họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị bổ sung phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết cổ đông, tỷ lệ phần trăm sở hữu cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị bổ sung và lý do bổ sung, cổ đông ký tên.

Substantial Shareholder has the right to propose additions to the agenda of a General Meeting of Shareholders and send to Shareholders Management Department at least 03 business days prior to the General Meeting of Shareholders. The proposed additions must be in writing and in Vietnamese or English with indicate details of the Shareholders, ownership percentage, proposed additions to the agenda, reason for the additions and signed by the shareholder.  

-        Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 07 tháng 04 năm 2020 bằng cách liên lạc với Chị Lâm Minh Tâm theo điện thoại số (028) 3622 0000 – ext. 1271 hoặc theo email lamtam@aaa.com.vn.

Please register your attendance prior to 07 April 2020 by contacting Ms. Lam Minh Tam via phone no. (028) 3622 0000 – ext. 1271 or email address lamtam@aaa.com.vn.

-        Quý Cổ đông đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholder who shall attend the Meeting need to bring the following papers:

+ Giấy tờ tùy thân / Passport or ID card

+ Thư mời họp / Letter of Invitation

+ Tài liệu họp / Meeting papers

+ Giấy ủy quyền (nếu có) / Power of attorney (if any)

-        Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác dự họp thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải có văn bản ủy quyền (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

In case of not attending the Meeting, a Shareholder can authorize another Shareholder or person to attend the meeting on his/her behalf. The delegation must be a written notice and comply with the Company Charter (see attached template of Power of attorney).

-        Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh NCoV, Quý Cổ đông không thể đến tham dự được có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tịch tại Đại hội vào ngày 09/04/2020 từ 10:00 đến 11:00 qua số điện thoại: 028 3622 0000, số nội bộ: 6160. Quý Cổ đông cũng có thể gửi email lamtam@aaa.com.vn để đặt câu hỏi trước ngày 09/04/2020.

Besides, due to NCoV epidemic, a shareholder who cannot attend the meeting can make questions directly to the presiding committee at the AGM on 09/04/2020 from 10:00 to 11:00 am at phone number: 028 3622 0000, ext: 6160. Shareholders also send your questions to email lamtam@aaa.com.vn before 09/04/2020.

Trân trọng kính chào.

Sincerely,

Ian Samuel Lydall

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

1. THƯ MỜI HỌP ĐHCĐ 2020  (tải về)
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐHCĐ 2020 (tải về)
3. THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS (tải về)
4. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS (tải về)
5. ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS (DÀNH CHO 01 CỔ ĐÔNG) (tải về)
6. ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS (DÀNH CHO NHÓM CỔ ĐÔNG) (tải về)
7. SƠ YẾU LÝ LỊCH (tải về)
8. KHAI BÁO LỢI ÍCH LIÊN QUAN (tải về)
9. GIẤY ỦY QUYỀN (tải về)

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

   CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
   THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM ÚC (IAG)

  • Địa Chỉ: Tòa nhà An Phú, 117 - 119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM
  • Điện Thoại: (028) 3622 0000        Hotline: 1900 545435 (1000đ/ phút)