Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Kiến Trúc Sư & Kỹ Sư Tư Vấn

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất phát sinh từ các khiếu nại, được thực hiện lần đầu chống lại Người được bảo hiểm và được thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường khi thực hiện nghề nghiệp nêu trong Phụ lục hợp đồng bảo hiểm. Dựa vào các điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ và các mức giới hạn, Hợp đồng bảo hiểm này sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các khiếu nại bồi thường của các Bên thứ ba.

Hotline: 1900 54 54 35

Bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phải:

i) là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, và

ii) đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, và

iii) xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật hoặc các Giám đốc công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm].
(Chọn nghề loại nghiệp phù hợp yêu cầu của Người được bảo hiểm. Đối với các hợp đồng bảo hiểm cấp theo năm, các từ trong ngoặc vuông không được sử dụng)

iv) liên quan đến hành động bất cẩn, lỗi do bất cẩn hoặc quên sót do bất cẩn được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện, hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực.

Các chi phí của Người được bảo hiểm là:

  • Chi phí bồi thường thiệt hại được Bảo hiểm AAA chấp thuận;
  • Chi phí phát sinh từ hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm;
  • Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật hoặc các Giám đốc công trình xây dựng.

Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm, hoặc liên vệ với Tổng đài CSKH Bảo hiểm AAA để được tư vấn thêm.

Tùy thuộc vào loại công trình, địa điểm, khả năng phòng ngừa thiệt hại, trình độ quản lý, kinh nghiệm thực hiện và các yếu tố liên quan khác mà mức phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở phụ lục 8 về biểu phí bảo hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Sản phẩm đã xem