Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Đối Với Người Lao Động

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

1. Đối tượng bảo hiểm

Chi phí mà Người sử dụng lao động có trách nhiệm đền bù cho người lao động theo Luật Lao động của Việt Nam, và các phí tổn, các chi phí phát sinh thêm của Người được bảo hiểm nhằm mục đính bào chữa hoặc chống lại khiếu nại đòi bồi thường về trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

Hotline: 1900 54 54 35

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường trong trường hợp chết, thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật tạm thời của người lao động gây ra do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghề nghiệp trong thời gian thuê mướn lao động của Người được bảo hiểm. Chi phí bao gồm:

  • Chi phí y tế (bao gồm các chi phí nằm viện);
  • Lương thuần đầy đủ hàng tháng trong thời gian điều trị y tế;
  • Số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm còn lại.

Phí bảo hiểm

Mức phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở phụ lục 9 về biểu phí bảo hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Tiêu đề Tab

Sản phẩm đã xem