Giỏ hàng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng

Thương hiệu: Bảo hiểm AAA
| |

I. Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của người tham gia bảo hiểm phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Hotline: 1900 54 54 35

2. Phạm vi

Các chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với đối với Bên thứ ba cho:

  • Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau),
  • Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản
  • Các phí tổn và chi phí kiện tụng có liên quan đến sự kiện bảo hiểm.

3. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm phụ thuộc theo Ngành nghề yêu cầu bảo hiểm,  Hệ thống qui trình, nội qui của cơ sở tham gia bảo hiểm, Trình độ quản lý, Lịch sử tổn thất, Mức trách nhiệm bảo hiểm,  Mức khấu trừ  và một số yếu tố khác.

Tiêu đề Tab

Sản phẩm đã xem