Giỏ hàng

Chuyên viên Bồi thường Cấp cao

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tiếp nhận khiếu nại, liên hệ hướng dẫn khách hàng các trường hợp tổn thất bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, hàng hải
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (Nghiệp vụ; Tái bảo hiểm, Kinh doanh); xem xét thông tin, phạm vi trong hợp đồng bảo hiểm & xác minh phí sơ bộ
 • Giám định hiện trường, ghi nhận tổn thất
 • Xem xét, đánh giá sơ bộ tổn thất, trình lãnh đạo, đề xuất giám định độc lập (nếu có giá trị cao & tranh chấp)
 • Tính toán giá trị tổn thất, xem xét phạm vi bảo hiểm
 • Thu thập hồ sơ; trao đổi, làm việc với các bên và bộ phận liên quan…
 • Lập tờ trình giải quyết, thông báo kết quả giải quyết & thu thập hồ sơ chứng từ để gửi sang kế toán thanh toán.
 • Thông báo kết quả giải quyết sang bộ phận Tái bảo hiểm
 • Phối hợp với bộ phận pháp chế về việc tranh chấp hoặc để truy đòi lại bên thứ ba (nếu có)
 • Cập nhật thông tin kết quả giải quyết đến các đơn vị liên quan như phòng Nghiệp vụ, Tái bảo hiểm và Kinh doanh
 • Lập báo cáo hàng tháng gửi các bộ phận liên quan như phòng Nghiệp vụ, Tái bảo hiểm và Định phí
 • Hỗ trợ khai thác viên đánh giá rủi ro trước khi ban hành hợp đồng bảo hiểm
 • Xem xét các hồ sơ liên quan đến bồi thường của bộ phận tái bảo hiểm về Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hải

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt Nghiệp ngành bảo hiểm hoặc các ngành có liên quan
 • Chứng chỉ đào tạo bảo hiểm phi nhân thọ (là lợi thế)
 • Nắm vững kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hải
 • Kỹ năng giám định tổn thất các nghiệp vụ Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hải
 • Kỹ năng xem xét hồ sơ bồi thường các nghiệp vụ Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hải