Hotline: 1900 545435

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA ("Công Ty"), Giấy phép thành lập và hoạt động số 30GP/KDBH ngày 28/2/2005 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời kỳ, thông báo đến tất cả Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

The Board of Management of AAA Assurance Corporation (the “Company”), the Establishment and Operational License No. 30GP/KDBH dated 28 February 2005 and amended from time to time, would like to inform all shareholders of the Company about the 2018 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thời gian: 13:00, Thứ ba, ngày 26 tháng 06 năm 2018
    Time: 13:00, Tuesday, 26th June 2018

2.  Địa điểm: Phòng Hội Thảo tầng 10, Trụ sở Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Venue: Meeting room, Floor 10, AAA Assurance Corporation, An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

3.  Thành phần tham dự / Attenda nts
  • Tất cả Cổ đông của Công ty theo danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được lập vào ngày 13/06/2018.
  • All Shareholders of the Company entitled to attend General Meeting of Shareholders made on 13/06/2018.
  • Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty
  • Board of Management, Inspection Committee and Board of Directors of the Company.
4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm)
Agenda of the General Meeting of Shareholders (as attached)


5. Tài liệu họp Đại hội cổ đông: Sẽ gửi đến Quý cổ đông trước ngày 22/06/2018
Papers of the General Meeting of Shareholders: to be sent before 22/06/2018


Lưu ý / Notes:
- Quý cổ đông vui lòng xem Thư thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS tại website Công ty theo địa chỉ: www.aaa.com.vn
Please see the Nomination Announcement for the additional member of AAA Inspection Committee at Company’s website: www.aaa.com.vn.

- Cổ đông lớn có quyền kiến nghị vấn đề bổ sung đưa vào chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và gửi bộ phận Quản lý cổ đông ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp Đại hội cổ đông. Kiến nghị bổ sung phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết cổ đông, tỷ lệ phần trăm sở hữu cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị bổ sung và lý do bổ sung, cổ đông ký tên.
Substantial Shareholder has the right to propose additions to the agenda of a General Meeting of Shareholders and send to Shareholders Management Department at least 03 business days prior to the General Meeting of Shareholders. The proposed additions must be in writing and in Vietnamese or English with indicate details of the Shareholders, ownership percentage, proposed additions to the agenda, reason for the additions and signed by the shareholder.

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 26 tháng 06 năm 2018 bằng cách liên lạc với Chị Lâm Minh Tâm theo điện thoại số (028) 3622 0000 – ext. 1271 hoặc theo email lamtam@aaa.com.vn.
Please register your attendance prior to 26th June 2018 by contacting Ms. Lam Minh Tam via phone no. (028) 3622 0000 – ext. 1271 or email address lamtam@aaa.com.vn.

- Quý Cổ đông đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:
Shareholder who shall attend the Meeting need to bring the following papers:
+ Giấy tờ tùy thân / Passport or ID card
+ Thư mời họp / Letter of Invitation
+ Tài liệu họp / Meeting papers
+ Giấy ủy quyền (nếu có) / Power of attorney (if any)

- Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác dự họp thay. Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải có văn bản ủy quyền (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm)
In case of not attending the Meeting, a Shareholder can authorize another Shareholder or person to attend the meeting on his/her behalf. The delegation must be a written notice and comply with the Company Charter (see attached template of Power of attorney)

Trân trọng kính chào.Sincerely,(Đã ký/Signed)
Ông Ian Samuel Lydall
Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Chairman of Board of the Management
Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA / AAA Assurance Corporation


****Đính kèm file:


1- Chương trình Đại hội (tải file)

2. Thư mời họp (tải file)

3. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS (tải file)

4. Đơn ứng cử thành viên BKS (tải file)

5. Đơn đề cử thành viên BKS 01 (tải file)

6. Đơn đề cử thành viên BKS 02 (tải file)

7. Mẫu sơ yếu lý lịch (tải file)

8. Bản công khai lợi ích liên quan (tải file)

9. Giấy ủy quyền (tải file)

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

   CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
   THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM ÚC (IAG)

  • Địa Chỉ: Tòa nhà An Phú, 117 - 119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM
  • Điện Thoại: (028) 3622 0000        Hotline: 1900 545435 (1000đ/ phút)