Hotline: 1900 545435

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

        Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (“Công Ty”), Giấy phép thành lập và hoạt động số 30GP/KDBH ngày 28/2/2005 và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời kỳ, thông báo đến tất cả Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1. Thời gian: 13:00, Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2017
    Time: 13:00, Friday, 14 April 2017

2.  Địa điểm: Phòng Hội Thảo tầng 10, Nhà khách số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM.
     Venue: Meeting hall in Floor 10, The 165 Guest House, 165 Nam Ky Khoi Nghia, District 3, HCMC.

3.  Thành phần tham dự / Attenda nts
  • Tất cả Cổ đông của Công ty / All Shareholders of the Company
  •  Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty / Board of Management, Inspection Committee and General Director of the Company.
4.  Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
      Agenda of the General Meeting of Shareholders

Lưu ý / Notes:
-  Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước n gày 13 tháng 04 năm 2017 bằng cách liên lạc với Chị Lâm Minh Tâm theo điện thoại số (08) 3622 0000 – ext. 1271 hoặc theo email: lamtam@aaa.com.vn.
Please register your attendance prior to 13th April 2017 by contacting Ms. Lam Minh Tam via phone no. (08) 3622 0000 – ext. 1271 or email address lamtam@aaa.com.vn.
-  Quý Cổ đông đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:
Shareholder who shall attend the Meeting need to bring the following papers:
+ Giấy tờ tùy thân / Passport or ID card,
+ Thư mời họp / Letter of Invitation,
+ Tài liệu họp / Meeting papers,
+ Giấy ủy quyền (nếu có) / Power of attorney (if any)
-  Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông
khác hoặc người khác dự họp thay. Việc ủy quyền được th ực hiện theo Điều lệ Công ty và
phải có văn bản ủy quyền (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
In case of not attending the Meeting, a Shareholder can authorize another Shareholder or
person to attend the meeting on his/her behalf. The delegation must be a written notice and
comply with the Company Charter (see attached template of Power of attorney).
Trân trọng kính chào.
Sincerely,


****Đính kèm file:


1- Chương trình Đại hội (tải file)

2- Giấy ủy quyền (tải file)

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

   CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA
   THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM ÚC (IAG)

  • Địa Chỉ: Tòa nhà An Phú, 117 - 119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM
  • Điện Thoại: (028) 3622 0000        Hotline: 1900 545435 (1000đ/ phút)